Shrimad Bhagwat Saptah GnyanYagnya

Type: Event
Date: 31 Dec. 2022 Time: 16:15 IST

Save the Date! Shrimad Bhagvad Saptah Gyanyagna by Vallabhkul Bhushan Vaishnavacharya Pujyapad Goswami 108 Shri Vrajrajkumarji Mahodayshri. Dates: 31st Dec 2022 to 6th Jan 2023 Venue: Akota Stadium, Vadodara.