Shrimad Bhagwat Saptah GnyanYagnya

Place: Akota Stadium, Vadodara.

Vaktashri: HDH PPG 108 Shri Vrajrajkumarji Mahodayshri

Manorathi: Shri Priyeshbhai Shah Pariwar

Date: 31-Dec-2022 to 6-Jan-2023

Time: 04:15 PM to 07:00 PM IST

Save the Date! Shrimad Bhagvad Saptah Gyanyagna by Vallabhkul Bhushan Vaishnavacharya Pujyapad Goswami 108 Shri Vrajrajkumarji Mahodayshri. Dates: 31st Dec 2022 to 6th Jan 2023 Venue: Akota Stadium, Vadodara.

Download Pushti Preeti Magazine Detail PDF
;